Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRODARECORDS.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy brodarecords.pl, działający pod adresem www. http://brodarecords.pl/sklep/, (nazywany dalej także: „Sklepem”), prowadzony jest przez TDK Plus sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rolna 1, 64-700 Czarnków, KRS: 0000596246 NIP: 7792438157, REGON: 363475200, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 10.000 PLN, (zwanego dalej także „Administratorem”).
 2. Dane kontaktowe Sklepu to:
  a) Adres email: kontakt@brodarecords.pl
  b) Nr telefonu: +48 503 051 500

§2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep zajmuje się sprzedażą płyt muzycznych, utworów muzycznych w formie cyfrowej, a także odzieży, gadżetów oraz innych towarów powiązanych tematycznie z zespołem muzyką wydawaną pod marką Broda Records.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 3. Klientem Sklepu może być zarówno każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest wybranie towaru, dodanie go do wirtualnego koszyka, a następnie prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Sklepu, oraz zapłata ceny. Zamówienia  składane przez Klientów przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane w terminie nie później niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu odnotowania płatności za złożone zamówienie po jego pozytywnym rozpatrzeniu. 
 6. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 14 dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
 7. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 8. Wraz z dostarczonym towarem Klient otrzymuje komplet dokumentów, w którego skład wchodzą:
 1. potwierdzenie zawarcia umowy;
 2. pouczenie o prawie odstąpienia do umowy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 3. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§3

CENY ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  a) Płatność za pobraniem;
  b) Płatność bezpośrednio na konto bankowe Administratora;
  c) Płatność za pośrednictwem PayU S.A.
 1. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem braku realizacji zamówienia. 
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na wskazany numer rachunku bankowego.
 3. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych produktów Pocztą Kurierską lub za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio: 
  1. Poczta kurierska DPD – 16,25 zł;
  2. Poczta kurierska InPost – 13 zł;
  3. Paczkomaty InPost – 12,19 zł;
  4. Poczta Polska za pobraniem – usługa Pocztex – 12,19 zł;
  5. Poczta Polska – 8,13 zł.
 1. Należności wskazane w pkt. 5 powyżej są kwotami netto.
 2. Do wartości kosztów przesyłki wskazanych w pkt. 5 powyżej doliczane jest 23% VAT.
 3. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) do godziny 15:00 kompletowane są w następującym dniu roboczym po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Za zamówienia przyjęte do realizacji uznaje się zamówienia opłacone jedną z wymienionych w pkt. 2 powyżej form płatności oraz zaksięgowane na rachunku bankowym Administratora lub w systemie informatycznym pośrednika.
 5. Zamówienia o wartości powyżej 200 zł na terenie Polski przesyłane są nieodpłatnie pocztą kurierską DPD.
 6. Wartość zamówienia nie może być niższa niż 1 zł.
 7. Sklep wystawia fakturę imienną na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zlecenia.
 8. Faktura wygenerowana w związku ze zleceniem przesyłana jest klientowi za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z podanymi danymi w formularzu zgłoszeniowym zlecenia.
 9. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione produkty fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi produktami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem poczty.

 

§4

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres Sklepu przy ul.  Rolnej 1, 64-700 w Czarnkowie lub na adres email kontakt@brodarecords.pl pod warunkiem. iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 Konsument zobowiązany jest do odesłania w ciągu 14 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu.
 5. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 6. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
 7. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w obecności kuriera lub na poczcie protokołu szkody. 
 8. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sklep w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania Sklepu o niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są:
  a) Niemożliwe,
  b) wymagające nadmiernych kosztów,
  c) niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,
  d) narażające kupującego na znaczne niedogodności,
 9. Kupujący ma  prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych (na warunkach określonych w formularzu zamówienia towaru) przez Administratora.
 2. Do przetwarzania danych osobowych  stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników Serwisu także w  związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Administratora w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.